Университет по библиотекознание и информационни технологии

Университет по библиотекознание и информационни технологии

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УНИБИТ) в гр. София,  е държавен университет, преобразуван на 29.IХ.2010 г. с решение на Народното събрание и е приемник на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, гласувано от  Народното събрание през 2004 г., на Държавния библиотекарски институт, създаден през 1950 г., на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ). Изграждан в продължение на повече от 60 години, УниБИТ e водеща българска образователна институция с модерно и динамично развитие, с утвърдени традиции в национален и международен план (http://www.unibit.bg).

УниБИТ обучава по бакалавърски, магистърски и докторски програми за образователните и научни степени в четири професионални направления, акредитирани от  Националната агенция за оценяване и акредитация:

 • 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки",
 •  4.6 "Информатика и компютърни науки",
 • 9.1 "Национална сигурност" и
 • 2.2. „История и археология“.

Днес, университетът предлага обучение в над 15 специалности в ОКС „Бакалавър“:

 • Библиотекознание и библиография, Библиотечен и информационен мениджмънт, Печатни комуникации, Културно-историческо наследство, Архивистика и документалистика, Информационни ресурси на туризма, Комуникации и информиране,  Обществени политики и практики
 • Компютърни науки; Информационни технологии; Информационно брокерство; Информационна сигурност; Информационни технологии в съдебната администрация;
 • Национална сигурност; Национална сигурност и културно-историческо наследство;

над 26 специалности в ОКС „Магистър“,

 • Медиация; Информационните процеси при администрирането на туристическия сектор; Библиотечни колекции, Библиотечно-информационен и културен мениджмънт;  Бизнес и административни информационни технологии и комуникации; Защита на културно-историческото наследство в Република България; Издателски бизнес и електронни ресурси; Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда; Медийна информация и реклама; Мениджмънт на документи и архиви; Религиозно културно наследство; Управление и информиране при стратегическите комуникации; Читалищно дело; Държавност, духовност и лидерски практики; Културни политики и културни взаимодействия в Югоизточна Европа
 • Софтуерно инженерство; Софтуерни архитектури и управление на качеството; Анализ и управление на данни; Електронен бизнес и електронно управление; Информационна сигурност; Информационни системи и технологии; Дигиталенмаркетинг и уеб дизайн; Информационни технологии и финансов инженеринг; Технологично предприемачество и иновации в ИТ; Информационни ресурси на правосъдието;
 • Национална сигурност

както и в няколко докторски програми в посочените професионални направления.

Обществената мисия на УниБИТ е да подготвя висококвалифицирани, социално и личностно мотивирани и адаптивни към работната среда и предизвикателствата на информационното общество специалисти с реални и приложими теоретични знания и практически умения, призвани да допринесат за издигане на културното равнище на нацията и за интегрирането ни към европейските и световни ценности. Университетът е активен участник в Европейската зона за научни изследвания и иновации. През последните 5 години УниБИТ е координатор на 4 Erasmus + проекта

 1. IoTnuggets: IoTNuggets:Internet of Things security nuggets 2018-1-BG01-KA202-047919 (2018-2020)
 2. NAVIGATE: Information Literacy a Game-based Learning Approach for Avoiding Fake Content, Erasmus+ Project 2017-1-BG01-KA203-036383 (2017-2020)
 3. DigiThink: Design thinking for digital innovation, Erasmus+ Project 2016-1-BG01-KA203-023719, (2016-2018)
 4. APInno:Action Project for Innovation, Erasmus+ Project 2014-1-BG01-KA203-001561, (2015-2016) – отличен като добра практика в базите на Erasmus +

и е партньор в повече в 6 :

 1. RedCyberSG: REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs 2018-1-LV01-KA202-046987 (2018-2020)
 2. ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT 2018-1-BG01-KA203-048023 (2018-2020)
 3. LMPI: Licence, Master professionnels pour le developpement, l'administration, la gestion, la protection des systemes et reseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam, Erasmus+ Project, (2016-2019)- 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP
 4. PICTET:EQF-based professional ICT training for Russia and Kazakhstan, 543808-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES, (2013-2016)
 5. FETCH:Future Education and Training in Computing: How to support learning at any time anywhere, 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW, LLP (2013-2016)
 6. SoC:School on Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship, LLP KA3-ICT Networks, 543221-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3NW, (2013-2016)

Текущите проекти по Фонд Научни Изследвания в областта на ИКТ, в които УниБИТ е кооординатор, са:

 1. KoMEIN: Conceptual Modeling and Simulation of Internet of Things Ecosystems, National Scientific Fund Project, Contract No. 02/1 / 13.12.2016 (2016-2019)
 2. Models of Cultural Heritage Socialization in a Smart City, National Scientific Fund Project, Contract No. 05/3/ 14.12.2016 (2016-2019)

УниБИТ в настоящият момент е партньор в:

 1. Център за върхови постижения по Информатика и ИКТ - BG05M2OP01-1.001-003
 2. Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания
 3. ИКТ за единен цифров пазар в науката образованието и сигурността
 4. „Разработване на нова мобилна платежна услуга за деца” - № BG16RFOP002-1.005-0306-C01
 5. Разработване на продуктова иновация - платформа като услуга в областта на Информатиката“ - BG16RFOP002-1.005-0064-C01
 6. “Разработване на NB-IoT мултифункционален сензор“ - BG16RFOP002-1.005-0261-C01
 7. и др.

УниБИТ развива сътрудничество с редица европейски изследователски и образователни институции, центрове и високотехнологични компании в областта на библиотечно-информационните науки, ИКТ, образователните технологии и др.

Основните структурни звена на УниБИТ са: Факултет по библиотекознание и културно наследство, Факултет по информационни науки и Департамент по общообразователни дисциплини. През 2012 г. се създава ЮНЕСКО катедра „Информационно-комуникационни технологии в библиотечните науки, образованието и културното наследство“.