Приложения за обучение

Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи

 

Образователни ресурси

1.      Приложения за откриване на зависимости, свързани със златното сечение:

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15141.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15142.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15143.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15144.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15145.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15146.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15147.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15148.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15153.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15154.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15155.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15156.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15157.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15158.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15159.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15160.html

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15106.html

2.      Курс "Виртуална и добавена реалност". Създадените до момента лекции и упражнения по първите 3 теми на курса са налични на следния адрес:

http://pavel.it.fmi.uni-sofia.bg/iktvnos/2.1.2.1/

3.      Курс за различни математични и числени подходи за моделиране на различни процеси (на английски).

http://pavel.it.fmi.uni-sofia.bg/iktvnos/2.1.2.4/Lecture1-WP2.1-Task2.1.2-Proykova.pdf

4.      Обновяване на съдържанието на текущи курсове, така че да отразяват новите постижения в области, свързани с обработка на естествен език, машинно самообучение, семантични технологии, извличане на знания от данни и други, в това число в контекста на големи данни. Курсовете се водят с използване на съвременни образователни технологии, например за всички курсове е създадено съответно място в системата е-обучение на ФМИ.

https://learn.fmi.uni-sofia.bg.

5.      Разширено и обновено е съдържанието на курса Практическа роботика и умни “неща” (Practical Robotics and Smart Things), ФМИ на СУ, бакалаври летен семестър. Осъвременена е програмата на куса и практическите упражнения към него в посока на активно учене чрез правене (learning by doing). Програмните примери и проекти са свободно достъпни в GitHub.

https://github.com/iproduct/course-social-robotics

6.      Добавени са допълнителни презентации в областта на Интернет на нещата и Компютърното зрение. Материалите са достъпни в GiTHub Wiki на курса.

https://github.com/iproduct/course-social-robotics/tree/master/docs

https://github.com/iproduct/course-social-robotics/wiki/Study-Materials

7.      Разработен е образователен курс „Машинно обучение“ с отворен достъп.

http://cs.tu-varna.bg/materials в секция „Машинно обучение“

8.      Разработен интелигентен 2D+ аватар на интелигентен виртуален учител – Intelligent Teaching Avatar (ITA), позволяващ интерактивна обучителна работа посредством гласова комуникация и неин асистент на планетата Марс.

http://bit.do/eT2fZ

9.      Разработено приложение с добавена реалност

09-AR

10.  Принтирани тримерни модели за онагледяване на учебно съдържание

10

11.  Образователни тримерни интерактивни виртуални модели от областите на Компютърната графика и Геометрията. Колекция от над 130 идеи на студенти относно образователни игри или модули за (само)оценяване и (само)обучение. Несортиран списък с резултатите е наличен на адрес:

http://pavel.it.fmi.uni-sofia.bg/iktvnos/2.3.1.1/

 12.  Дигитално разработени 5 модела, получени посредством три основни подхода: конвенционално (диамант и метан), хибридно конвенционално-параметрично (фулерен C60) и изцяло параметрично (графен(и) и нанотръба(и)):

§  Въглеродна структура на диамант.

12-01

 

§  Фулерен C60

12-02

§  Метан. Химично съединение с химична формула CH4

12-03

 

§  Графен

12-04

§  Нанотръба

12-05

 

13.  Изградени 3D принтирани модели за онагледяване на учебно съдържание по предмети

13

 

14.  Създадени 3D принтирани тактилни графични плочи - „Ръченица“

14

15.  Създадени 3D принтирани тактилни графични плочи - „Спасяването на Самарското знаме“

15

 

Списък с научни публикации

1.      Vesselin Kiyurkchiev, Nikolay Pavlov, Asen Rahnev, "CLOUD-BASED ARCHITECTURE OF DISPEL", International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 120, no. 4, pp. 573-581, 2018, DOI: 10.12732/ijpam.v120i4.8 (SJR=0.139).

https://ijpam.eu/contents/2018-120-4/8/index.html

https://ijpam.eu/contents/2018-120-4/8/8.pdf

2.      Todorka Terzieva, Valia Arnaudova, Evgeniya Angelova, “Мethodological approaches for applying adaptation in the educational process through DisPeL”, in Proceedings of National Conference with International Participation „Education and Research in the Information Society”, Plovdiv, Bulgaria, 30-31 May 2019, pp. 47-56, ISSN: 2534-8663.

https://www.researchgate.net/publication/333578383_Methodological_Approaches_for_applying_adaptation_in_the_educational_process_through_DisPeL

3.      Patricia Melin, Oscar Castillo, Sotir Sotirov, Evdokia Sotirova, "Genetic Optimization of Intuitionistic Fuzzy Integration Systems for Modular Neural Recognition Systems", in Proceedings of Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) organized jointly with the IQSA Workshop on Quantum Structures, Prague, Czech Republic, 9-13 September 2019 (accepted).

http://www.eusflat2019.cz/materials/eusflat2019-programme-detailed.pdf

4.      Ana Proykova, “Dynamics of nanoclusters understanding the stability of matter”, Пролетна научна сесия на ФМИ, София, България, 16 Март 2019.

http://pavel.it.fmi.uni-sofia.bg/iktvnos/2.1.2.4/AnaProykova_EN-130FMI-2019.pdf

https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/T8cHlZdQE4gcTSD

5.      Ralitsa Dimitrova, Ana Proykova, “A model of the ion irradiation of supported graphene”, Пролетна научна сесия на ФМИ, София, България, 16 Март 2019.

http://pavel.it.fmi.uni-sofia.bg/iktvnos/2.1.2.4/Ralitsa-Dimitrova-A%20model%20of%20the%20ion%20irradiation%20of%20supported%20%20graphene.pdf

https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/T8cHlZdQE4gcTSD

6.      Тони Чехларова, Евгения Сендова, Петър Кендеров, „Откриване и отстраняване на погрешни представи за математически обекти и понятия с помощта на информационни технологии“, Математика и математическо образование, СМБ, Боровец, България, 1-5 април 2019, стр. 195-203, ISSN: 1313-3330.

http://www.math.bas.bg/smb/2019_PK/tom/pdf/195-203.pdf

7.      Gennady Agre, Daniel Petrov, Simona Keskinova, "Word Sense Disambiguation Studio: A Flexible System for WSD Feature Extraction", Information MDPI, Switzerland, vol. 10, no. 3, Article number 97, 2019, DOI: 10.3390/info10030097 (SJR = 0.222).

https://www.mdpi.com/2078-2489/10/3/97

8.      Д. Славчева, К. Бошнаков, „Диагностика на микробиологична горивна клетка с невронни мрежи“, в Сборник с доклади на Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи”, Банкя, България, 16-17 май 2019, стр.53-56.

9.      Zlatogor Minchev, „Extended Reality Training Analytical Transcends in the Future Digital Society“, in Proceedings of National Conference with International Participation „Education and Research in the Information Society” (ERIS), Plovdiv, Bulgaria, 30-31 May 2019, DOI: 10.13140/RG.2.2.21790.08009.

https://www.researchgate.net/publication/334431677_Extended_Reality_Training_Analytical_Transcends_in_the_Future_Digital_Society

10.  Jordan Raychev, Georgi Hristov, Diyana Kinaneva, Plamen Zahariev, Emil Kyostebekov, "Cloud Connected Smart Birdhouse for Environmental Parameter Monitoring", in Proceedings of International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, 20-24 May 2019, DOI: 10.23919/MIPRO.2019.8757080.

https://ieeexplore.ieee.org/document/8757080

Мероприятия за популяризиране на получените резултати

§  Софийски фестивал на науката, 10.05.2019, София Тех Парк, „Златни фигури“ – Тони Чехларова, Георги Гачев, Неда Чехларова, Койя Чехларова

§  Квалификационен курс „Мисконцепции в математическото образование“, Велинград, 18-19 май 2019, лектор – Тони Чехларова

§  Уебинар 12.02.2019: Тони Чехларова, Ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика (Математика за живота) - с финансиране по проект Scientix.

http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/Scientix3_190212_Sofia1_TCH.pdf

http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Web_video/sesion_12_0.mp4

§  Уебинар 14.05.2019: Тони Чехларова, Дигитални и материални ресурси в подкрепа на изследователския подход в математическото образование (с акцент върху дробни числа) - с финансиране по проект Scientix.

http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/Scientix3_190514_Sofia4_TCH.pdf

http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Web_video/Webinar1405.mp4

§  Уебинар - с финансиране по проект Scientix. Toni Chehlarova 13.02.2019, Sofia, Bulgaria Подготовка за онлайн състезание "VIVA Математика с компютър".

http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/190213_Scientix3_Sofia2_TCH.pdf

http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Web_video/Webinar_1302_3_0.mp4

§  Курс с учители. Април 1–5, 2019, Боровец, 48 Пролетна конференция на СМБ, Мисконцепции в математическото образование. Тони Чехларова, Петър Кендеров, Георги Гачев, Монка Коцева, Румяна Ангелова.

http://www.math.bas.bg/smb/2019_PK/tom/pdf/211-212.pdf

§  Уъркшоп. 19.04.2019, в рамките на 8. Национална конференция „Практични IТ решения за образованието. Уъркшоп Методика на използване на ресурсите от портала Scientix. Тони Чехларова, Евгения Сендова.

https://scientix.math.bas.bg/wp-content/uploads/2019/04/190419_Sc_2.pdf

§  Доклад на конференция. 09.02.2019 Динамична математика в образованието 2019, Тони Чехларова, Петър Кендеров. ИКТ в НОС (Постер).

§  Доклад на конференция. 19.04.2019, 8. Национална конференция „Практични IТ решения за образованието“, с. Чифлик, България. Ресурси в портала Scientix. Евгения Сендова, Тони Чехларова.

§  На 10, 11 и 12 Май 2019 бе проведен пролетен Хакатон в гр. Бургас. Темата на тазгодишния Хакатон бе "Създаване на приложения и игри за обучение и/или виртуална реалност". Първо място бе за отбор Team1 с разработка на тема „Виртуален модел на човешко око“. В състезанието се включиха 67 участници, разпределени в 16 смесени отбора. Учениците бяха от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ППМГ "Акад. Никола Обрешков", ПГЕЕ "Константин Фотинов", ГПАЕ "Гео Милев" и ПГМЕЕ. Студентите бяха от Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров", Coventry University, Технически университет - Варна и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/38429

§  Създаден и излъчен филм по БНТ 2 на 24.03.2019 г. в предаването „Младите иноватори“: „Учени от БАН създавате картини, достъпни за хора с нарушено зрение“.

https://www.bnt.bg/bg/a/ucheni-ot-ban-szdavat-kartini-dostpni-za-khora-s-narusheno-zrenie