Дейности

Дейностите по проекта са групирани в три основни направления, за да гарантират успешното изпълнение на поставените цели:

1. Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи

В рамките на програмата е включен акцент върху високопроизводителните и разпределени пресмятания. В тази насока се предвижда интегриране на съвременните изчислителни системи и системи за съхранение на данни, софтуер, мидълуер и услуги. Също така се очаква предоставяне на българските изследователи на прозрачен и отворен достъп с цел разработване и експлоатация на изчислително интензивни научни приложения. Не на последно място е и заложеният достъп до изчислителна инфраструктура.

Друг акцент от предвидените дейности е компютърно и математическо моделиране с приложение в инженерните и природните науки. В програмата е заложено разработване на in silico методи и инструменти за изследване на комплексни среди в контекста на иновативни технологични решения. Също така моделиране и оптимизация на моно- и би-метални нано-материали с желани свойства както и нови по-ефективни материали за наноелектрониката, системите за съхранение и преобразуване на енергия. Предвижда се също разработване на нови математически методи и изчислителни техники за изследване и валидиране на динамични модели, описани чрез обикновени и/или частни диференциални уравнения с приложение, както и модели за анализ на данни и откриване на закономерности от данни при оценка и предсказване на безопасността или токсичността на лекарства. Направлението включва също предвиждане и гарантиране на качеството в човеко-кибер-физически системи, разработване и приложение на математически модели и числени методи за анализ на термални транспортни явления в Микро-Електро-Механични Системи (МЕМС), конструиране, класификация и анализ на комбинаторни структури. В рамките на проекта ще бъдат моделирани и управлявани биомехатронни устройства и системи, а също и софтуерни инструменти, системи и модели за проектиране на мултиплатформена Операторска станция.

В същото направление се очаква и създаването на хранилища за отворени научни резултати. Включително чрез създаване на модел, софтуерни платформи и цифрови хранилища за съхраняване и публикуване на научни резултати с цел въвеждане в България на идеите, практиките и политиките на Европейския съюз свързани с отворената наука и присъединяване на България към EOSC (European Open Science Cloud). Приоритет за програмата е и съхранението и анализа на големи обеми от данни и технологии за приложение на изкуствен интелект, развитие на център за Grid и облачни технологии.

2. Информационна сигурност

Ключов аспект от направлението е създаването и технологичното осигуряване на отворени образователни ресурси. Това включва създаване на общодостъпни образователни ресурси, отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване и осигуряване на необходимото дисково пространство и услуги.
Друг аспект са езикови технологии и технологии, базирани на съдържание за по-добро образование, включително развитието и интегрирането им в учебното съдържание. Не на последно място, програмата предвижда съвременни средства за цифровизация в образованието и работата с млади таланти чрез добавена виртуална реалност в обучението, тримерни модели за онагледяване на учебното съдържание и разпространение на разработените иновативни приложения.

3. Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни резултати

Ключов акцент в направлението е поставен върху мониторинг, превенция и реакция при инциденти. За целта в дейностите е заложен годишен актуализиран анализ на десетте най-опасни заплахи за информационната сигурност с профилиране към отворените данни, академичната общност, училищата, гражданското общество и държавната администрация. Предвижда се също разработка на политики по информационна сигурност с профилиране към университети, научни институти, училища, държавна администрация, както и предоставяне на консултации по проблемите на киберсигурността на субекти от университети, научни институти, училища, държавна администрация. Очаква се провеждането и на анализ, разработка на препоръки и предоставяне на консултации по внедряването на GDPR в субекти от университети, научни институти, училища, държавна администрация, чрез което се отговаря на един от съвременните проблеми за организациите.

Програмата предвижда също обучение и образование по информационна сигурност на ученици, студенти, граждани и администрация. Ще бъдат анализирани и разработени учебни програми за обучение и по информационна сигурност на ученици, студенти, граждани и администрация. Включено е провеждането на обучение по разработените програми, както и предоставяне на консултации по внедряването им.

Не на последно място се предвижда разработване и одитиране на сигурен софтуер като бъдат анализирани наличните препоръки за разработване на такъв, допълването им и предоставяне на консултации в направлението, както и разработка на средства за одитиране на софтуер.