Технически университет - Варна

Технически университет - Варна

Техническият университет-Варна е държавна образователна институция, която е поела предизвикателството и отговорността да удовлетворява потребностите на обществото от обучение на високообразовани и професионално подготвени специалисти с висше образование в условията на глобални технологични промени и задълбочаване на културните взаимодействия в един динамично променящ се свят.

Нашата мисия също така е да бъдем фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомагаме процеса на устойчивото развитие, основан на интелигентен растеж, икономика на знанието и иновациите, да внедряваме европейските и световни стандарти в областта на обучението на студенти и докторанти и научноизследователската дейност, да допринасяме за разширяване общуването между народите.

На базата на партньорски отношения с индустрията, бизнеса и практиката, активна научноизследователска дейност, ситуирането в европейското образователно и научно пространство и тясно сътрудничество с редица европейски университети и други партньори, използвайки собствените си постижения и традиции, Университетът осигурява подготовка на пазарно ориентирани, висококвалифицирани инженерни и други специалисти от всички образователно- квалификационни и научни степени за нуждите на българската, европейската и световната икономика в областта на:

 • корабостроене и корабоплаването;
 • машиностроене и машиностроителните технологии;
 • електротехника, електроника и автоматика;
 • комуникационна и компютърната техника и технологии;
 • енергетиката;
 • индустриалния мениджмънт;
 • екологията и техниката и технологиите за опазване на околната среда и морето;
 • социалните дейности;
 • растениевъдство;
 • земеделска техника и аграрно инженерство.

Техническият университет-Варна е единственото гражданско държавно висше училище в България, което в съответствие с географското си положение изпълнява специфичната цел да интегрира в цялостен процес подготовката на специалисти с висше образование и провеждането на научни изследвания в специфични и уникални за системата на висшето образование области като, корабостроене и морски технологии, корабоплаване и воден транспорт, екология, техника и технологии за опазването на морската акватория.

За изпълнение на своята мисия Техническия университет-Варна разчита:

 • на компетентността, ентусиазма и вярата на своя човешки капитал (преподаватели, служители, студенти и докторанти) в прогреса на обществото основан на икономиката на знанието, иновациите и споделените академични ценности;
 • на доброто име, създадено през половин вековното значимо присъствие в научния, духовния и икономически живот на град Варна, региона и Република България;
 • на тясното сътрудничеството и изградената партньорска мрежа с държавни органи, бизнес структури и неправителствени организации от страната и региона;
 • на разширяващата се партньорска мрежа и установените тесни взаимоотношения с университети и научни институции от България, и с такива, които изграждат европейското образователно и научно пространство на ЕС и извън него.