Официални документи по проекта

Представяне на Националната програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)"

Решение на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

Договор за партньорство

Споразумение между МОН и СУ "Св. Климент Охридски"

Правила за работа на Консорциума и управление на Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)“

Работен план на национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)“

План за реализация и разпространение на резултатите от изпълнението на научната програма “Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)”

Интелектуална собственост и публикуване на резултатите от научните изследвания

Правила за достъп на външни потребители до научната инфраструктура и оборудването в рамките на ННП ИКТвНОС

Декларация за отсъствие на двойно финансиране