Фонд „Научни изследвания“ представя научни проекти

На 20 март 2019 г. от 10:00 до 11:30 часа в Център за обучение към Българската академия на науките, адрес: ул. „Академик Георги Бончев”, блок 26 Б, ет. 2, фонд „Научни изследвания“ организира представяне на следните научни проекти:

  • „Изследване на архитектури, модели и методи за автономен мениджмънт в интернет на бъдещето“ с ръководител проф. дн Евелина Пенчева от Технически университет-София.
  • „Съвместна интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експериментално и теоретично моделиране“ с ръководител проф. д-р Радостина Стоянова от Институт по обща и неорганична химия при БАН.
  •  „Мултидисциплинарно изследване на взаимоотношенията паразит – преносител – гостоприемник на кръвните паразити (Haemosporida) във връзка със защитата на птичите популации“ с ръководител проф. д-р Павел Зехтинджиев от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Официална покана